Chi tiết bài viết

VĂN PHÒNG NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, 153 HAI BÀ TRƯNG, TP.HCM

Chủ đầu tư : Ngân Hàng Phát Triển Đồng Bằng Sông Cửu Long 
Hoàn thành : 2010
Quy mô : 4,000m2