Chi tiết bài viết

TRƯỜNG HỌC QUỐC TẾ PHÁP - CAMBODIA

Chủ đầu tư : Association Des parents Develes Dulycee Francals Rene Descartes De Phnom Penh 
Hoàn thành : 2017
Quy mô :  5395,97 m2