Chi tiết bài viết

TRỤ SỞ VP CHI CỤC THUẾ TP.HCM, QUẬN 2, AN PHÚ, AN KHÁNH

Chủ đầu tư : Cục Thuế Tp.HCM     
Hoàn thành : 2016
Quy mô : 28,000 m2