Chi tiết bài viết

BẢO TÀNG TP HCM

  • CĐT: Bảo tàng TP HCM
  • Quy mô: nhiệm vụ thiết kế cải tạo và nâng cấp toàn bộ hệ thống cơ điện cho công trình lịch sử trên diện tích 2 ha
  • Năm thực hiện: 2016