Chi tiết dự án
TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ HÀ NỘI

CĐT: Bộ dự án tuyến đường sắt Thủ Đô

Quy mô: Nhiệm vụ thiết kế tất cả hạng mục M&E cho tuyến đường sắt dài 12,5 km với 9,6 km đi trên cao và 2,9 km đi ngầm, 11 ga trên cao và 4 ga dưới ngầm

Năm thực hiện: 2010